QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

Trước khi vận chuyển, Người Bán phải đảm bảo hàng hóa đã sẵn sàng để được vận chuyển với quãng đường tương ứng với từng đơn hàng. Cụ thể như sau:

1.    Yêu cầu chung

a.    Tất cả các bưu kiện đều phải được đóng gói sẵn sàng, được niêm phong bởi Người Bán  trước khi vận chuyển. Người Bán hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm của mình đúng quy định khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển. 

b.   Trường hợp hàng hóa không đóng gói đúng quy định tại mục a nêu trên: đơn vị vận chuyển có quyền từ chối nhận hàng.

c.    Trường hợp hàng hóa không đóng gói đúng quy định nhưng được bàn giao thành công cho đơn vị vận chuyển: Bưu kiện sẽ được đơn vị vận chuyển chuyển hoàn hoặc tiêu hủy (trong trường hợp xấu nhất) nếu xảy ra hư hỏng/ bể vỡ và không thể tiếp tục giao đến cho Người Mua. Người Bán sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp này bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại mà Shopee và/hoặc các bên có liên quan trong quá trình vận chuyển phải gánh chịu.

d.    Trên bao bì tất cả các bưu kiện đều phải có thông tin và Người Bán phải đảm bảo các thông tin liên quan đến Người Bán và Người Mua, hàng hóa mà Người Bán cung cấp là chính xác và trung thực, bao gồm:

i. Thông tin Người Bán bao gồm: Tên người bán, địa chỉ gửi hàng;

ii. Thông tin Người Mua, bao gồm: Tên Người Mua và địa chỉ nhận hàng;

iii. Thông tin về hàng hóa trong gói hàng;

iv. Mã vận đơn của đơn hàng;

v. Ghi chú “hàng dễ vỡ” hoặc “hàng dễ vỡ, giá trị cao” (nếu có)

vi. Ghi chú hàng không vận chuyển được bằng đường hàng không (nếu có ít nhất 01 sản phẩm trong bưu kiện nằm trong nhóm sản phẩm không thể vận chuyển bằng đường hàng không) (nếu có);

vii. Mã đơn hàng trên hệ thống Shopee (nếu có).

2.   Quy định về khối lượng và kích thước đóng gói hàng

a.    Trong quy định về khối lượng và kích thước đóng gói hàng, các đơn vị vận chuyển sẽ chỉ nhận các bưu kiện có khối lượng hoặc kích thước thuộc các giới hạn cho phép (như được thể hiện trong bảng dưới đây, và có thể bị thay đổi theo quyết định đơn phương của các đơn vị vận chuyển trong từng thời điểm). Giới hạn về khối lượng và kích thước đóng gói áp dụng cho tất cả các chiều (dài, rộng, cao) của bưu kiện. Nếu một trong các chiều (dài, rộng, cao) vượt quá giới hạn cho phép, đơn vị vận chuyển sẽ từ chối hỗ trợ vận chuyển.

b.    Theo quy định của các đơn vị vận chuyển, khối lượng sử dụng để tính cước là mức khối lượng cao nhất khi so sánh giữa cân nặng và khối lượng quy đổi của kiện hàng sau đóng gói.

c.    Khối lượng quy đổi được các đơn vị vận chuyển tính như sau:

Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao /6000 (kg)

Ví dụ: Sản phẩm bàn phím máy tính có cân nặng sau đóng gói là 0.5kg, nhưng có kích thước đóng gói Chiều rộng = 30cm, Chiều dài = 50 cm, Chiều cao = 10 cm

Khối lượng quy đổi = (30 x 50 x 10) / 6000 = 2.5 kg > 0.5 kg

Vậy, trong trường hợp này, khối lượng sử dụng để tính cước sẽ là khối lượng quy đổi = 2.5 kg

d.    Để hạn chế việc đơn hàng bị hủy, Người Bán phải nhập đầy đủ và chính xác khối lượng sau đóng gói và kích thước 3 chiều của bưu kiện để hệ thống tính khối lượng quy đổi chính xác theo từng đơn vị vận chuyển.

e.    Người Bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, kích thước của gói hàng. Với đơn hàng có khối lượng nhập chênh lệch với thực tế, đơn vị vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển đơn hàng hoặc Người Bán sẽ chịu trách nhiệm chi trả phần phí vận chuyển phát sinh thêm.